• ที่มาของโครงการ

 • โครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา

  Grand Sport Young Designer Contest

  ที่ปรึกษาโครงการ
              1.  นางสาวสุชาดา นิมากร กรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด

              2.  รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              3.  อาจารย์ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประธานฝ่ายเทคนิค สโมสร เอส ซี จี สมุทรสงคราม เอฟซี
  ความเป็นมาโครงการ
              มนุษย์ได้พัฒนาโลกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงวิธีคิดของคนในยุคสมัยปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย และท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ทำให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ความเป็นดั้งเดิมถูกละเลยทำลายทิ้งไปเป็นอันมาก มนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยฝีมือและความต้องการของมนุษย์เอง ทำให้แนวความคิดกระแสใหม่ๆได้ปรากฎชัดเจนขึ้นเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยอิงอาศัยความรู้สึกรับผิดชอบต่อผลจากการพัฒนา ซึ่งหากเกิดผลกระทบเชิงลบก็ต้องให้กระทบน้อยที่สุดเพื่อส่งต่อทรัพยากรทุกๆด้านให้ถึงมือคนรุ่นต่อๆไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด แนวคิดกระแสใหม่ๆดังกล่าวอิงอาศัยพลังจากภายในจิตใต้สำนึกเชิงบวก ผลักดันให้เกิดการกระทำเชิงบวกและขับเคลื่อนสังคมด้วยพลังบวก
              สอดคล้องกับ จุดประสงค์หลักของ บริษัท แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 เพื่อผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา “Made in Thailand”เพื่อรับใช้นักกีฬา และผู้มีใจรักกีฬา โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเสื้อผ้ากีฬา จึงทำให้ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต มีหลากหลายรูปแบบ ร่วมสมัย สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและไม่เคยละเลยความเป็นไทยอีกด้วย
              โครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา “ แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นเวทีให้แก่เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา และเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหวังเพียงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาภูมิปัญญา รวมทั้งการยกระดับความคิด จิตวิญญาณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก ภาคภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากรและสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สามารถซึมซาบและเข้าถึงความเป็นไทยเรียกได้ว่า เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยหัวใจพลังบวก
   วัตถุประสงค์
            1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้การออกแบบชุดกีฬาเป็นสื่อ
            2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านงานออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬา
            3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
            4. เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างดีไซเนอร์ เข้าสู่วงการผลิตภัณฑ์กีฬา
            5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงกีฬาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้เสื้อผ้า  ชุดกีฬาที่เหมาะสมทั้งด้านความสวยงาม และประโยชน์การใช้สอย
           6. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามากขึ้น