โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10

10th Grand Sport Teenage Designer Contest.

หัวข้อ "55 ปี แกรนด์สปอร์ต แบรนด์กีฬาของคนไทยก้าวไกลสู่สากล"รูปแบบโครงการ :  จัดประกวดออกแบบเสื้อกีฬาระดับบมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ มุมมองที่มีต่อแกรนด์สปอร์ต แบรนด์กีฬาของคนไทย ซึ่งดำเนินการมาครบ 55 ปี โดยการออกแบบผลงานเสื้อกีฬาเข้าประกวด

           2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

          3. เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจกิจกรรมกีฬา มีความสามัคคีและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และตัดเย็บผลงานที่ออกแบบจำนวน 300 ตัว ให้แก่โรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทุนการศึกษา 5,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และตัดเย็บผลงานที่ออกแบบจำนวน 200 ตัว ให้แก่โรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทุนการศึกษา 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และตัดเย็บผลงานที่ออกแบบจำนวน 100 ตัว ให้แก่โรงเรียน

รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

ระยะเวลา : ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559

ประกาศผล> : ภายในเดือนตุลาคม 2559

รายละเอียดการสมัคร

           - ออกแบบเสื้อกีฬา หัวข้อ " 55 ปีแกรนด์สปอร์ต แบรนด์กีฬาของคนไทยก้าวไกลสู่สากล" ลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมลงสีและระบุรายละเอียดแรงบันดาลใจ

           - ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grandsport.com , www.facebook.com/gsteenage หรือจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ )

           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

           - ส่งผลงานมาที่ “โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10” บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 26,28 ซ.รามคำแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ( โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย์ ) 

          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยผู้ผ่านเข้ารอบต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์

           - ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินไปยังสถานศึกษาโดยตรงและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


www.grandsport.com

www.facebook.com/gsteenage

E-mail Address: gsteenage@gmail.com